วันที่   24   มกราคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - กลั่นกรองย้ายผู้บริหาร ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง