วันที่   23   มกราคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง