วันที่   17   กุมภาพันธ์   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - บรรจุ คผช. ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง