วันที่   9   กุมภาพันธ์   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - จัดเก็บข้อสอบ O-NET ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง