วันที่   21   กุมภาพันธ์   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง