วันที่   3   เมษายน   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - อบรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษา จังหวัดระนอง ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง