วันที่   9   พฤษภาคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ 2565 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง