วันที่   3   พฤษภาคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   -  รางวัลเสมาพิทักษ์ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง