วันที่   15   พฤษภาคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง