วันที่   25   พฤษภาคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมหาแนวทางการดำเนินงานหาชุดลูกเสือ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง