วันที่   7   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - กลั่นกรองย้ายครู ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
08.30 น. - 12.00 น.   - พิจารณาคัดเลือกการประกวดร้องเพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง