วันที่   26   พฤษภาคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมที่ 4 ตาม โครงการ ขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ลงสู่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดระนอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง