วันที่   31   พฤษภาคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมเร่งการใช้จ่ายงบประมาณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง