วันที่   15   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง