วันที่   1   ธันวาคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ขอเชิญประชุมชี้แจงการกำกับติดตามการนำเข้าโครงการและการรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง