วันที่   15   ธันวาคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมงานยุวกาชาด ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมวันครู ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง