วันที่   9   มีนาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุม อกศจ.ระนอง ครั้งที่ 3/2564 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง