วันที่   8   มีนาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง