วันที่   27   ตุลาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - สัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีพ.ศ.2565 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง