วันที่   28   ตุลาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุม ว 21 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง