วันที่   21   ตุลาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - -ประชุมคณะกรรมการบริหารพี่เลี้ยง ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง