วันที่   31   ตุลาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - บรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง