วันที่   9   พฤศจิกายน   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - สุ่งตรวจหาสารเสพติด ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง