วันที่   16   พฤศจิกายน   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - นิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง