วันที่   18   พฤษภาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะทำงานชุดที่ 1 ความรู้ความสามารถข้อ 1.3 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง