วันที่   19   พฤษภาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะทำงานชุดที่ 2 และชุดที่ 3 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง