วันที่   2   ธันวาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง