วันที่   15   มิถุนายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ตรวจราชการ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
13.00 น. - 16.30 น.   - ตรวจราชการ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง