วันที่   13   ธันวาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - สอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุม ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง