วันที่   23   ธันวาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมพิจารณาขั้นยาเสพติด ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมเพื่อรับฟังการใช้งานเว็บไซต์ฯ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง