วันที่   2   มิถุนายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมกรรมการดำเนินการสอบฯ ว14 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง