วันที่   19   ธันวาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมอำนวยการกลุ่ม ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง